MINISTRY OF ENERGY OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN
CONTROL INSPECTION IN ELECTRICITY “UZENERGOINSPEKSIYA”
  • 998 (71) 233-02-86
  • 998 (71) 236-33-50
  •  info@uzenergoinspeksiya.uz

Management

Egamberdiev Umarjon Usmonalievich
Position: Head of Uzenergoinspektsiya
Reception days: Monday-Friday from 09:00 to 11:00.
Phone: (71) 233-65-82
Fax: (71) 236-33-50
E-mail: egamberdiyev@energonazorat.uz
Yuldashev Akbarkhon Abbasovich
Position: Deputy Head of Uzenergoinspektsiya
Reception days: Monday-Friday from 09:00 to 11:00.
Phone: 71 233-89-28
Fax: 71 236-33-50
E-mail: yuldashev@energonazorat.uz